CODE OF CONDUCT

Bernstein är stolt över att följa socialt ansvarsfulla riktlinjer. Vårt företag strävar efter att vara ansvarigt för de arbetsförhållanden under vilka våra plagg produceras, för företag vi gör affärer med, för konsumenter och i allmänhet för det samhälle vi är en del av.

Antagningsåldern för anställning ska inte vara lägre än 15 år. Det får inte förekomma exploatering av barnarbete (ILO-konvention 138). ”Det ska inte finnas några former av tvångsarbete eller tvångsarbete. Barn (i åldern 15-18 år) får inte utföra arbete som till sin natur eller de omständigheter under vilka det utförs är ägnat att skada deras hälsa, säkerhet eller moral” (ILO-konvention 182).

Arbetstagarnas säkerhet ska alltid prioriteras. En policy för arbetarskydd, arbetarhälsa och arbetsmiljö ska implementeras och överensstämma med nationell lagstiftning. Arbetare ska ha kunskap om specifika faror för branschen och uppmärksamhet ska ägnas åt en säker och hygienisk arbetsmiljö som t.ex. åtgärder mot en eventuell brand, med en person på varje avdelning utbildad inom det specifika området (enligt ILO-konvention 155).

Uppförandekoden är utgångspunkten för vår vision att implementera och arbeta med kvalitet genom hela processen. Uppförandekoden kommer också att hjälpa oss att fortsätta sälja våra produkter på en mycket konkurrensutsatt marknad.

Våra material:
Vi väljer noggrant och metodiskt ut våra material för att använda plagg med lägsta möjliga miljöpåverkan. Vår ambition är att noggrant välja våra partners och ligga i framkant i branschen, försöka anskaffa och implementera användningen av miljövänliga material. Vi samarbetar med Portugal och Italien och därför prioriteras kvalitet såväl som miljö med hänsyn till en bra arbetsmiljö.